Service-Hotline 020 80 80 77 5
Jetztautoverkaufen Siegel

Algemene voorwaarden

Inleiding

www.meteenautoverkopen.nl is een website die aangeboden wordt door L&L Auto Info GmbH. Lees de algemene voorwaarden aandachtig en zorgvuldig door om over de rechten en plichten van een gebruiker van het aangebodene geïnformeerd te zijn. Het gelden van de algemene voorwaarden wordt met gebruik van deze website door de gebruiker als bindend erkend. Meteenautoverkopen.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder mededeling te veranderen.

Waardebepaling

In het kader van de waardebepaling kunnen gebruikers voertuiggegevens op de website van meteenautoverkopen.nl invoeren om een gratis waardebepaling te krijgen. Het resultaat van de waardebepaling is informatie over een mogelijke verkoopprijs van de getaxeerde auto. De waardebepaling is geen bindend koop- of verkoopbod. Een aankoop vindt pas na een taxatie door een medewerker in een vestiging van meteenautoverkopen.nl plaats. Elke online waardebepaling is gebaseerd op de informatie die de gebruiker over de auto invoert.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen informatie op hun beeldscherm zien en printen. Deze informatie mag desondanks noch voor commerciële doeleinden, noch voor de opbouw van een database of op een andere manier voor een zakelijke doeleinden gebruikt worden.

Acties die www.meteenautoverkopen.nl onbereikbaar of het gebruik van de website onmogelijk maken, zijn verboden. Tevens mag ons aanbod zonder schriftelijke toestemming niet geëxtraheerd, verder verspreid of op soortgelijke manier gebruikt worden. Gegevensverzamel- en extractieprogramma’s mogen niet zonder onze toestemming ingezet worden. Linken naar, integratie of enig andere verbinding met ons informatieaanbod is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De aanspraak op het gebruik van het informatieaanbod en zijn functies bestaat alleen in het kader van de actuele stand van de techniek.

De gebruiker geeft meteenautoverkopen.nl kosteloos het recht inhoud, voertuiggegevens, evenals foto’s, die in het kader van de online waardebepaling of de taxatie in een vestiging van auto’s genomen, respectievelijk vervaardigd zijn, te gebruiken.

Vrijwaring

Meteenautoverkopen.nl neemt geen vrijwaring voor zijn rekening voor technische mankementen, in het bijzonder voor de voortdurende en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de foutloze weergave van de door de gebruiker ingevoerde inhoud.

Aansprakelijkheisbeperking

Het kan niet gegarandeerd worden, dat het informatieaanbod te allen tijde en foutloos beschikbaar wordt gesteld. De toegang tot meteenautoverkopen.nl kan bij gelegenheid onderbroken of beperkt zijn, om een reparatie, onderhoud of het invoeren van nieuwe diensten mogelijk te maken. Wij proberen om de frequentie en duur van deze onderbrekingen of beperkingen zo veel mogelijk in te perken. De beschikbaar gestelde informatie van meteenautoverkopen.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Een garantie voor de correctheid, volledigheid en actualiteit wordt echter niet gegeven. Het gebruik is op eigen risico. Een onbeperkte aansprakelijkheid geldt alleen voor schade die door meteenautoverkopen.nl, zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of persoonlijke assistentie, opzettelijk of door grove nalatigheid, worden veroorzaakt. In het geval van letsel door lichte nalatigheid van alleen niet-essentiële plichten is meteenautoverkopen.nl niet aansprakellijk. In de overige gevallen is de aansprakelijkheid voor schade door lichte nalatigheid beperkt tot datgene waar normaal gesproken rekening mee gehouden moet worden. De aangegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor schade met betrekking tot overlijden, het lichaam of gezondheid, noch voor overige schade, die op overmacht berusten.

Auteursrecht

Op de website meteenautoverkopen.nl bevinden zich bedrijfslogo’s, teksten, afbeeldingen en overige gegevens. Deze vallen onder het auteursrecht. Het gebruiken van de website geeft de gebruiker niet het recht om deze informatie verder te gebruiken. De verandering, vermenigvuldiging of ander gebruik van de media, ongeacht de vorm is niet toegestaan en kan alleen met vooraf toegestane schriftelijke toestemming plaatsvinden. Oneigenlijk gebruik schaadt de rechten van meteenautoverkopen.nl of de rechten van derden en is daarom niet toegestaan.

Privacybeleid

Verantwoordelijke instantie en dienstenaanbieder is L&L Auto Info GmbH. Vragen die het privacybeleid betreffen kunnen aan de daarvoor verantwoordelijken gesteld worden via privacybeleid@meteenautoverkopen.nl. Persoonlijke gegevens zijn informatie die een gebruiker persoonlijk toegezonden kunnen worden. Daartoe behoort bijvoorbeeld het e-mailadres of eventueel het telefoonnummer van de gebruiker. Op onze website gebruiken wij persoonlijke gegevens alleen wanneer die door de gebruiker aan ons beschikbaar wordt gesteld. Wij gebruiken deze gegevens in zoverre dat voor onze dienstverlening voor de klant noodzakelijk is. Commercieel gebruik geschiedt alleen voor het maken van reclame voor meteenautoverkopen.nl zelf (inclusief aanbevelingen) of verbonden ondernemingen. Wij gebruiken e-mailadressen om vergelijkbare producten of diensten aan te bieden Gebruikers kunnen het gebruik van hun e-mailadres en telefoonnumer te allen tijde herroepen.

Overige bepalingen

Zou een bepaling van deze algemene voorwaarden niet uitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige reglementen onberoerd. In plaats van de onuitvoerbare regel geldt een werkzame bepaling die voor beide partijen economisch het bevredigendst is. Uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Amsterdam.